زمانبندی آزمون های آنلاین

 

*** زمان بندی آزمون های آنلاین ***

 

آزمون های آنلاین کلاسی *** سال تحصیلی 1402-1401

ردیف

آزمون

روز

تاریخ

ساعت

1

ادبیات فارسی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1401.8.19

11 تا 12:30

2

علوم تجربی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1401.9.3

11 تا 12:30

3

ریاضی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1401.9.10

11 تا 12:30

4

مطالعات اجتماعی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1401.9.24

11 تا 12:30

5

عربی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1402.2.14

11 تا 12

6

ریاضی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1402.2.21

11 تا 12

7

علوم تجربی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1402.2.28

11 تا 12

**********************

آزمون های آنلاین کلاسی *** سال تحصیلی 1401-1400

ردیف

آزمون

روز

تاریخ

ساعت

1

عربی

(پایه هفتم)

سه شنبه

1400.8.4

10 تا 11

2

عربی

(پایه هشتم)

سه شنبه

1400.8.4

8:30 تا 9:30

3

عربی

(پایه نهم)

سه شنبه

1400.8.4

12 تا 13

4

ریاضی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1400.8.6

11 تا 13

5

ادبیات فارسی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1400.8.13

11 تا 12:30

6

مطالعات اجتماعی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1400.8.20

11 تا 12:30

7

ریاضی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1400.8.27

11 تا 13

8

علوم تجربی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1400.9.4

11 تا 12:30

9

زبان انگلیسی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1400.9.11

11 تا 12:30

10

ادبیات فارسی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1400.9.18

11 تا 12:30

11

ریاضی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1400.9.25

11 تا 13

12

آمادگی دفاعی

(پایه نهم)

شنبه

1400.9.27

10:30 تا 11:30

13

عربی

(پایه هفتم و نهم)

یکشنبه

1400.9.28

12 تا 13

14

عربی

(پایه هشتم)

سه شنبه

1400.9.30

12 تا 13

15

مطالعات اجتماعی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1400.10.2

11 تا 12:30

16

ادبیات فارسی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1400.11.14

11 تا 12:30

17

ریاضی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1400.11.21

11 تا 13

18

مطالعات اجتماعی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1400.11.28

11 تا 12:30

19

علوم تجربی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1400.12.5

11 تا 12:30

20

زبان انگلیسی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1400.12.12

11 تا 12:30

21

ریاضی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1400.12.19

11 تا 13

22

عربی

(پایه نهم)

یکشنبه

1400.12.22

10 تا 11

23

عربی

(پایه هفتم)

دوشنبه

1400.12.23

10 تا 11

24

عربی

(پایه هشتم)

چهارشنبه

1400.12.25

9 تا 10

25

ادبیات فارسی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1401.2.1

11 تا 12:30

26

مطالعات اجتماعی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1401.2.8

11 تا 12:30

27

علوم تجربی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1401.2.22

11 تا 12:30

28

 ریاضی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1401.2.29

11 تا 13

**********************

آزمون های آنلاین کلاسی *** سال تحصیلی 1400-1399

ردیف

آزمون

روز

تاریخ

ساعت

1

علوم تجربی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

99.7.24

11 تا 12:30

2

آمادگی دفاعی

(پایه نهم)

شنبه

99.8.3

10 تا 11

3

ریاضی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

99.8.8

11 تا 13

4

زبان انگلیسی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

99.8.15

11 تا 12:30

5

ادبیات فارسی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

99.8.22

11 تا 12:30

6

عربی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

99.8.29

11 تا 12:30

7

ریاضی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

99.9.6

11 تا 13

8

مطالعات اجتماعی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

99.9.13

11 تا 12:30

9

علوم تجربی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

99.9.20

11 تا 12:30

10

آمادگی دفاعی

(پایه نهم)

شنبه

99.9.22

10 تا 11

11

ادبیات فارسی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

99.9.27

11 تا 12:30

12

ریاضی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

99.10.4

11 تا 13

13

ادبیات فارسی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

99.11.30

11 تا 12:30

14

ریاضی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

99.12.7

11 تا 13

15

علوم تجربی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

99.12.14

11 تا 12:30

16

ریاضی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1400.1.26

11 تا 13

17

علوم تجربی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1400.2.2

11 تا 12:30

18

ادبیات فارسی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1400.2.9

11 تا 12:30

19

زبان انگلیسی

(تمامی پایه ها)

پنجشنبه

1400.2.16

11 تا 12:30

20

مطالعات اجتماعی

(پایه هفتم)

یکشنبه

1400.2.19

9 تا 10

21

مطالعات اجتماعی

(پایه هشتم)

سه شنبه

1400.2.21

8:30 تا 9:30

22

مطالعات اجتماعی

(پایه نهم)

سه شنبه

1400.2.21

10 تا 11

23

عربی

(پایه هشتم)

شنبه

1400.2.25

12 تا 13

24

آمادگی دفاعی

(پایه نهم)

شنبه

1400.2.25

10 تا 11

25

تفکر و سبک زندگی

(پایه هفتم)

دوشنبه

1400.2.27

12 تا 13

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین ریاضی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 8 خرداد 99 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین ادبیات فارسی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 5 خرداد 99 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین علوم تجربی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 3 خرداد 99 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین ریاضی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 31 اردیبهشت 99 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین عربی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 29 اردیبهشت 99 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین زبان انگلیسی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 27 اردیبهشت 99 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین ریاضی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 25 اردیبهشت 99 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 21 اردیبهشت 99 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین ادبیات فارسی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 28 آذر 98 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین علوم تجربی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 21 آذر 98 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین زبان انگلیسی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 14 آذر 98 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین عربی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 7 آذر 98 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین ریاضی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 23 آبان 98 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین جامع تشخیصی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 11 مهر 98 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 26 اردیبهشت 98 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین زبان انگلیسی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 29 فروردین 98 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین ریاضی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 9 اسفند 97 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین عربی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 2 اسفند 97 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین پیامهای آسمان - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 25 بهمن 97 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین ریاضی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 29 آذر 97 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین پیشرفت تحصیلی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 15 آذر 97 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین ادبیات فارسی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 1 آذر 97 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین زبان انگلیسی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 24 آبان 97 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین ریاضی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 3 آبان 97 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین تشخیصی کامپیوتر - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 19 مهر 97 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین جامع تشخیصی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 12 مهر 97 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین علوم تجربی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 6 اردیبهشت 97 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین ریاضی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 30 فروردین 97 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین ادبیات فارسی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 17 اسفند 96 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین فناوری اطلاعات - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 10 اسفند 96 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین زبان انگلیسی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 30 آذر 96 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین پیام های آسمان - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 23 آذر 96 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین ادبیات فارسی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 9 آذر 96 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین علوم تجربی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 2 آذر 96 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین ریاضی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 25 آبان 96 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین عربی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 11 آبان 96 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی - دبیرستان هوشمند هدف - 4 آبان 96 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین تشخیصی کامپیوتر - دبیرستان هوشمند هدف - 20 مهر 96 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین جامع تشخیصی - دبیرستان هوشمند هدف - 13 مهر 96 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین ریاضی - دبیرستان هوشمند هدف - 28 اردیبهشت 96 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین پیام های آسمانی و عربی - دبیرستان هوشمند هدف - 21 اردیبهشت 96 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین علوم تجربی - دبیرستان هوشمند هدف - 14 اردیبهشت 96 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی - دبیرستان هوشمند هدف - 7 اردیبهشت 96 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین فناوری اطلاعات (فن یاران) - دبیرستان هوشمند هدف - 19 اسفند 95 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی - دبیرستان هوشمند هدف - 5 اسفند 95 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین ادبیات فارسی - دبیرستان هوشمند هدف - 28 بهمن 95 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین عربی - دبیرستان هوشمند هدف - 21 بهمن 95 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین ریاضی - دبیرستان هوشمند هدف - 14 بهمن 95 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین پیامهای آسمانی و قرآن - دبیرستان هوشمند هدف - 7 بهمن 95 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین کامپیوتر - دبیرستان هوشمند هدف - 30 دی 95 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین زبان انگلیسی - دبیرستان هوشمند هدف - 23 دی 95 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین علوم تجربی - دبیرستان هوشمند هدف - 25 آذر 95 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین ریاضی - دبیرستان هوشمند هدف - 11 آذر 95 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین ادبیات فارسی - دبیرستان هوشمند هدف - 4 آذر 95 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین ریاضیات - دبیرستان هوشمند هدف - 3 دی 94 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی - دبیرستان هوشمند هدف - 26 آذر 94 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین علوم تجربی - دبیرستان هوشمند هدف - 5 آذر 94 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین ادبیات فارسی - دبیرستان هوشمند هدف - 14 آبان 94 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین جامع - دبیرستان هوشمند هدف - 7 آبان 94 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین ادبیات فارسی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 7 اسفندماه 1393 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین ریاضی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 30 بهمن ماه 1393 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین علوم تجربی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 27 آذرماه 1393 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین پیامهای آسمان و قرآن - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 13 آذرماه 1393 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین عربی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 22 آبان ماه 1393 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین زبان انگلیسی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف-8 آبان ماه 1393 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین ریاضی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 1 آبان ماه 1393 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین ادبیات فارسی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 24 مهرماه 1393 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین تشخیصی کامپیوتر - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 17 مهرماه 1393 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین جامع تشخیصی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 11 مهرماه 1393 ***

**********************

*** برگزاری آزمون آنلاین جامع - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - 26 اردیبهشت ماه 1393 ***