به نام خداوند جان و خرد

 

مجتمع آموزشی غیردولتی هوشمند هدف

 

سروده های مؤسس محترم مجتمع آموزشی غيردولتی هوشمند هدف

جناب آقای عباس ایمانی

 

 

 

 

*** سروده هايي تقديم به مقام والای معلم ***

 

 

 

*** سروده ای خطاب به پدران،مادران و مربيان عزيز ***