دوستت دارم، دوستم باش

 

 

اي پدر اي مادر

من به رفتار شما مي نگرم

نه به گفتار شما

ديده ام ناظر اعمال شماست

نه چنان می شوم آخر که شما می خواهيد

وضع من بسته به رفتار شماست

 

اي پدر اي مادر

من در آيينه سيمای شما

آنچه اندر دلتان مي گذرد ميدانم

بهتر آن است که با من همه صادق باشيد

تا نگيرد دل من رنگ ريا

 

اي پدر اي مادر

اشتباهی اگر از من سر زد

کاه رو کوه مکن

نخ مو را ننماييد طناب

من هم انسانم و لغزش دارم

با زبان خوش خود ذهن من آگاه کنيد

تا ديگر نکنم کار خطا را تکرار

 

اي پدر اي مادر

با کسی هيچ قياسم نکنيد

هر گلی رنگی و بويي دارد

نقش من با دگران يکسان نيست

وضع من وضعيت آنان نيست

در جهان من تک و بی همتايم

 

اي پدر اي مادر

بينتان همدلی ار باشد و مهر

من چو گل در برتان شادابم

نگذاريد که الفت ز ميان برخيزد

من پريشان شوم و آشفته

نقض پيمان نکنيد

که خدا بين شما عهد مودت بسته

 

اي پدر اي مادر

احتياجم همه پوشاک و غذا تنها نيست

من به امنيت خاطر چو غذا محتاجم

من محبت ز شما مي خواهم

دل پاک من از اين عاطفه لبريز کنيد

 

 

عباس ایمانی - مدير و مؤسس مجتمع آموزشی غیردولتی هوشمند هدف