به نام خداوند جان و خرد

مجتمع آموزشی غیردولتی هوشمند هدف

 

 

سروده های مؤسس محترم مجتمع آموزشی غيردولتی هدف

تقديم به مقام والای معلم

 

 

 

" مشق شب "

 

 

 

" ببار ای ابر باران زا "