کارنامه ابتکاری طراحی شده توسط گروه متخصصين مدرسه راهنمايي غیردولتی هدف

 

 

 

طراحی و ساخت ماشين کارتينگ تک سرنشين (کارسیکلت) توسط دانش آموز اميرمسعود صالحی

و گروه فنی مدرسه راهنمايي غیردولتی هدف