بسمه تعالی

برنامه هفتگی مدرسه راهنمايي غيردولتی هدف

کلاس سوم راهنمايي                 سال تحصيلی 91-90

 

ساعات تدريس

 

ايام هفته

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

شنبه

زبان

رياضی

 

زبان

 

رياضی

يکشنبه

عربی

علوم

علوم اجتماعی

 

دوشنبه

فارسی

ورزش

انشا

 

دفاعی

ورزش

سه شنبه

حرفه وفن

املا

حرفه وفن

 

علوم اجتماعی

 

چهارشنبه

رياضی

علوم

قرآن

عربی

 

علوم

پنجشنبه

زبان

تعليمات دينی

پرورشی

 

هنر

 

 

هدف، شکوفايي و پرورش استعدادهای بالقوه فرزندان عزيز شماست