باسمه تعالي                                 برنامه هفتگي کلاس هاي آموزشگاه علمي آزاد هدف                      تابستان 1390

 

درس

 

ايام هفته

قرآن

روخوانی

قرآن

روانخوانی

هنرهاي تجسمي

فوتسال

گروه

A

فوتسال

گروه

B

رباتيک

گروه

A

رباتيک

گروه

B

رباتيک

گروه

C

رباتيک

گروه

D

زبان

گروه

A

زبان

گروه

B

زبان

گروه

C

رياضي

گروه

A

رياضي

گروه

B

رياضي

گروه

C

شنبه

 

 

6:15

تا

7:45 بعدازظهر

 

6

تا

7:30 بعدازظهر

 

 

 

6:15

تا

7:45 بعدازظهر

10:45

تا

12:15

صبح

 

9

تا

10:30

صبح

6:15

تا

7:45 بعدازظهر

 

4:30

تا

6

بعدازظهر

يکشنبه

6:30

تا

8 بعدازظهر

 

 

10:30

تا

12

صبح

 

6:15

تا

7:45 بعدازظهر

 

4:30

تا

6 بعدازظهر

 

 

10:45

تا

12:15

صبح

 

 

9

تا

10:30

صبح

 

دوشنبه

 

6:30

تا

8 بعدازظهر

 

 

6

تا

7:30 بعدازظهر

 

4:30

تا

6 بعدازظهر

 

6:15

تا

7:45 بعدازظهر

10:45

تا

12:15

صبح

 

9

تا

10:30

صبح

6:15

تا

7:45 بعدازظهر

 

4:30

تا

6

بعدازظهر

سه شنبه

6:30

تا

8 بعدازظهر

 

 

10:30

تا

12

صبح

 

6:15

تا

7:45 بعدازظهر

 

4:30

تا

6 بعدازظهر

 

 

10:45

تا

12:15

صبح

 

 

9

تا

10:30

صبح

 

چهارشنبه

 

6:30

تا

8 بعدازظهر

6:15

تا

7:45 بعدازظهر

 

 

 

4:30

تا

6 بعدازظهر

 

6:15

تا

7:45 بعدازظهر

 

 

 

 

 

 

 

..:: هدف، پرورش استعدادهاي بالقوه فرزندان عزيز شماست ::..