مدرسه راهنمايي غيردولتی هدف

برگزاری انجمن های اولياومربيان در فواصل زمانی مشخص و همراه با مشارکت بی نظير و صميمانه اوليای محترم دانش آموزان عزيز